CQ-Net Live

  • Oproepen in eerste instantie afhandelen door mantelzorgers, Thuiszorg kan worden opgeschakeld
  • Transparant: alle meldingen zijn voor zowel Thuiszorg als mantelzorg inzichtelijk
  • Zorg op afstand mogelijk: ook geschikt voor buitengebieden

Thuiszorg

Door de onder druk staande budgetten en de groeiende en vergrijzende bevolking, wordt steeds meer van burgers verwacht. In de huidige participatie samenleving, wordt een ieder geacht de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving. De overheid zet daarbij zwaar in op thuiszorg en het langer thuis blijven wonen met alle consequenties van dien. Een nauwe samenwerking tussen mantelzorg en professionele zorg is hier cruciaal.

Zelfsturende wijkteams

Thuiszorg neemt toe in omvang en complexiteit. Dit heeft logischerwijs behoorlijk impact voor thuiszorg professionals in het veld. Nu er steeds vaker sprake is van zelfsturende teams, komt er steeds meer verantwoordelijkheid op de werkvloer. De zelfsturende teams werken nauw samen met mantelzorgers. Hierbij is het van belang de rol van thuiszorg en mantelzorg duidelijk af te stemmen.

Mogelijkheden CQ-Net Live

In veel gevallen is het wenselijk dat de eerste oproepen in principe afgehandeld kunnen worden door mantelzorgers. Mocht er ondersteuning nodig zijn, dan kunnen thuiszorg professionals gemakkelijk worden opgeroepen of om nadere informatie worden gevraagd. In principe zijn alle meldingen voor zowel thuiszorg als mantelzorg inzichtelijk, transparant en helder dus. Bovendien is het mogelijk om in bepaalde gevallen zorg op afstand te bieden. Op deze manier kunnen hulpbehoevenden in onder andere buitengebieden uitermate goed worden geholpen en ondersteund.

Laat u vandaag nog informeren

Roland Eizinga

Roland Eizinga
Accountmanager Zorg
     

Sjoerd Reitsma

Sjoerd Reitsma
Commercieel Directeur
      

René Raadsheer

René Raadsheer
Manager Business Development
     

Martin Middel

Martin Middel
Accountmanager Grootzakelijk/Zorg